Kumpulan Kalimat Pembuka Ceramah Bahasa Bugis

Semua umat islam berkewajiban menyampaikan agama Allah, minimal memberikan nasehat-nasehat kebaikan dan mengingatkan sesama agar tidak salah jalan, tanpa dibatasi waktu dan tempat karena mengajak pada kebaikan memang harus disegerakan. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW “Sampaikanlah walau satu ayat!”. Tidak menutup kemungkinan kita diberikan kesempatan menyampaikan ceramah di mimbar atau di acara-acara penting lainnya. Sehingga Admin berinisiatif untuk membagikan kalimat pembuka ceramah bahasa bugis sebagai referensi.

ceramah bugis

Berikut ini beberapa kalimat pembuka ceramah bahasa bugis spesial untuk para pembaca :

  • Alhamdulillah, teppaja topada sukkuru maraja mappoji lao risese ajarajangna Puang Allah Ta’ala nasabari natopada engka mopa hadere ri lalenna yewe onrong mabbarakkae. Degaga lain akkatta ta sangadinna melo pasilennerengi pakkasiwiang nenniya simata pakanjaki parengngerang simata ta lao ri Puang Allah Ta’ala sehingga weddingi simata tattamba teppe’e nenniya tauwe lao ri Puang Allah Ta’ala. Makkotopari tenri yallupai massalawa nenniya mappasalama sukku lao ri ale malebbina Nabitta Muhammad SAW, nabi yang kita kenang sepanjang masa yang telah memberikan banyak kontribusi kepada umat manusia, khususnya umat islam itu sendiri. Nasaba engkai timpakeng’i rupa tauwe nenniya najellokengi laleng asalamakeng, sehingga narekko engka muakki maccueri salompena nabitta, insyaAllah weddingki salama ri duae wanua ianaritu wanua lino nenniya ahera.
  • Alhamdulillah, nasaba pammasena puang Allah Ta’ala, apanginringenna naengkakisi nawereng umuru malampe, kesempatan, lebbi-lebbi pi teppe mattugengkeng naengkaki pada salaiwi jama-jama linota tahangi tinrota, luli pettang’e na toengka pesilennereng’i pakkasiwiange rilalengna iyye onrong mabbarakkae, mammuarei engkangetta pigaui sininna pakkasiwiang’e napalleppi-leppiwi  Puang Allah ta’ala appalanna naengkani nassabari napattamaki risuruga pammasena puang Allah ta’ala.
  • Pada laoni mai natopada sukkuru’ mappoji lao risese arajanna Puang Allahu Ta’ala iyya pammulang tenri pammulangi iyya to paccappureng nade’gaga paccapurenna. Nasaba akuasangenna ritu napindrengiki umuru makkutoparo ajjappangna to pada engka riondrong masero malebbie. Salawa nenniya mappasalama masse’ lao ri tau pojinna Puang Allah SWT. Iyya pura ri lanti’e mancaji suro nenniya mancaji akkacoereng lao ri idi umma selleng’e.
  • Alhamdulillah, tosukkuru maraja mappoji risese arajangna puang Allahu Ta’ala topada salama maneng pura pasilennerengi pakkasiwiangta nenniya ibadah laing’e, mammuare natarima madeceng’i  puang Allah Ta’ala nariyala sebagai modala yarega bokong mangolo riyalena matti ri esso rimondrinnatu. 
  • Nasaba apatiroang nenniya apanginring massimata pole risese arajangna Puang Allah Ta’ala natopada engka hadere maddepungeng , mattampa barakka manginring Pammase pole ri  puang Allah Ta’ala. Saba nassabari natopada engka maddepungeng rilalenna iyae ondrong mabbarakkae. Shalawat serta salam pada baginda Rasulullah SAW. Nabi iyatiengngi umma’na pole pettakape’e lao ri tajang carilla killa’e.
  • Sukkuru’ki mappoji lao risese arajangna Puang Allahu Ta’ala, Puang Sewwae. Puang iyya de’egaga konsi nappunnai nenniya puang iyya de’e gaga sewwa-sewwa pada-pada ritu. Makkotoparo salawa’ nenniya mappasalama lao ri ale malebbina Nabitta Muhammad SAW. Nabi iyya terimang’i aqurang’e nainappa mappaguruang lao riumma’na sarekoammeng’i na’amalakengi rilalenna atuo-tuongenna sekaligus mancaji pedoman untuk asalamakenna rilino nenniya ri ahera matti.
Demikianlah kalimat pembuka ceramah bahasa bugis yang bisa kami berikan untuk pembaca, semoga bermanfaat untuk digunakan sebagai pengantar dalam menyampaikan agama Allah SWT.

Leave a Comment