Ceramah Ramadhan Bahasa Bugis

Ceramah ramadhan bahasa bugis – Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi umur panjang untuk kita semua sehingga masih bisa menyambut datangnya bulan suci ini dalam keadaan sehat.

Kembali admin menyajikan ceramah berbahasa bugis yang semoga bisa menjadi referensi untk sdr/i sebagai persiapan safari ramadhan.

Ceramah ramadhan bahasa bugis

Tettongi Selleng’e Nasaba Lima Passaleng

oleh: Hj. Syahriani Arif, S.Ag

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ, اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِياَءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلَنَا مُحَمَدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامِ اْلمُرْسَلِيْنَ, وَعَلىَ اَلِه الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ.

Sining umma selleng yengkae hadere

Pada laoni mai natopada sukkuru’ mapoji lao risese arajangna Puang Allahu Ta’ala Iyya Pammulang tenri pammulang’i iyya to paccapureng nade’gaga paccapurenna. Nasaba akuasangenna ritu napinrengiki umuru makkutoparo ajjappang na to pada engka rionrong masero malebbi’e

Salawa nenniya pappasalama’ masse lao ri tau pojinna Puang Allah Ta’ala, iyya pura ri lanti’e mancaji suro nenniya akkacoereng lao ri idi umma’ selleng’e.

Sining umma’selleng engkae hadere

Rilalenna iyye negarata Indonesia, ricatai makkedae engka sekitar 88% tau beragama islam. Jadi engka sekitar 209 juta tau mengaku beragama islam, mengaku sebagai umma’na Nabi Muhammad SAW. Termasuk toni idi maneng iyya engkae rilaleng ondrong masero malebbi’e. Naiya mancajie alebbirenna agama selleng’e iyyanaritu agama kaminang napurioe risesena Puang Allah Ta’ala iyyanaritu agama selleng’e situru adanna Puang Allah Ta’ala rilaleng Akorang malebbi’na Surah Ali Imran ayat 19

“Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi AL Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat Hisab-Nya”

Mompoi seddie pakkutana lao riidi maneng makkedae engka muiga asellengetta, selleng tongeng-tongeng padatoha irampewe rilaleng akorangnge nennia haddese’e. Jakkammai idi mi mengaku aleta selleng, niya kiya de’ naselleng pangkaukengtta, de’ narijamai iyya mancajie rukunna sellengnge.

Sining umma selleng’e ye engke hadere

Tettongi selleng’e nasaba 5 passeleng

  1. Engkata sbbingiwi makkeda de’gaga Puang sangadinna Puang Allah Ta’ala, nenniya ri sabbingiwi toi makkeda sitongeng tongengna Muhammad surona Puang Allah Ta’ala

Iyyahe syahada’e mancajiwi rokong mammulanna sellengnge iyya ripaue paling cedde wekka 9 siesso siwenni rilalenna sempajangnge.

Iyyahe mancaji rokongmammulanna sellengnge nasaba narekko ripauni syahada’e berarti sediani kuritu pegaui sininna konsekuensi sebagai seorang muslim. Termasuk pegaui iyya mancajie kewajiban iyya pura napatentue Puang Allahu Ta’ala.

Iyya tona tu nade’ nariwajikeng massempajang, massempajang, mappuasa, massekke nenniya hajji, tau de’e naselleng nasaba de’ metto nassedia jamai rokonna selleng’e.

  • Tettongi sempajangnge.

Jaji rukun maduana selleng’eiyanaritu tettongi sempajang’e, iyahe sempajangnge seddi ibadah iyya naterima langsung nabitta Muhammad SAW riwettunna isra’ miraj.

Sehingga mancajie alebbirenna iyanaritu narampewe nabitta rilaleng haddese’na : Naiyya sempajangnge paggoncinna suruga nenniya naiyya sempajangnge paggoncinna sininna decen’e.

Jaji narekko maeloki duppai siaga’e egana pahalana sinina appalatta rilaleng suruguna Puang Allahu Ta’ala mesti tiwiki iyaro paggoncinna iyanaritu sempajang.

  • Mappessu sekke’

Mancaji toi kewajiban lao ri idi umma selleng’e, barakuammeng’i taisseng’i yaregga ta pahang’i makkeda sininna waramparang’e nenniya dalle’e anunna maneng Puang Allah Ta’ala, naekiya nawerengmi amanah untuk kuasai wi naikiyya wji’e raisekkereng.

Nasaba rilalenna warangparatta engkato saisa mancaji hakna ta laingnge, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta).

Ceramah Bugis Terbaru Bahaya Berkata Dusta atau Bohong

Jaji narekko enkaki pessui sekke’na waramparatta berarti enkaki paccingiwi waramparatta pole ri hakna tau laing’e

  • Mappuasa ri uleng ramalang

Naiyya to si puasae nalatiki bara’ kuammengngi leppe’ki pole ribiasanna jasmanitta nenniya rohanitta. Dengan puasa seorang muslim akan siap makan kapan saja sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya.

Bettuanna namu pekkogi lupuna seddie selleng de’ to nainnau, dia tidak mungkin mencuri. Makkutoparo barakuammengngi wedditoi makuasai hawa napsunna pole rigau nappesangkang’e Puang Allahu Ta’ala.

  • Mendre’ hajji bagi yang mampu

Naiyya tosi hajji’emancajiwi latihan barakuammeng’i sininna tau selleng’e napahangngi nenniya napegau’ toi sifa assedi-sedding’e makkutoparo sifa’ persamaan deraja’e lao ri sininna tau’e, iyyanaritu riwettunna wokkofori Arafah. Deg’ gaga appasilaingenna namuni beda bahasana, negarana, bangsana nenniya keduduka sosialna.

Nasaba ri wettuero pada maneng’i kedudukanna riolona Puang Allahu Ta’ala pada mellau addampeng nenniya pammase.

Sining umma selleng engkae hadere

Jaji iyanaro 5 passeleng narampewe nabitta iyya mancajie rokonna selleng’e. Jaji ibara’i seddi bola yaregga bangunan iaro rukunna selleng’emancajiwi aliri yaregga pattumpa’na asellengenna seddie rupa tau.

Narekko degaga sala seddinna de naullei tettong madeceng asellengenna.

Riseddie wettu nabitta Muhammad SAW ripappilei ri tau Quraisy’e ri makkedana, Ehh Muhammad aga mueloki. Warangparang siagae egana, pangka matandrede, yaregga makkundrai makessingnge ri kampong’e, pilei kuro tegae mappoji’e tapi salai yaro agama mutiwi’e iyanaritu agama sellemmu.

Agana naseng Nabitta Muhammad SAW. Demi Allah, namuni matanna esso’e nataro rijari abioku. Majeppu de’ usalai iyyahe utiwi’e de’usalai iyyahe agama selleng’e gangkanna menangngi yahe agamaku yaregga na binasaka.

Sining umma’ selleng engkae hadere

Iyyanaro sala seddinna sifa’na Nabitta ya wedding’e mancaji akkacoereng lao ri idi maneng umma’na namu aga riwereng’i nabitta detto naelo balu’i agamana.

Mammuare’i pada engkaki mancaji umma’ tongeng-tongeng ri nabitta Muhammad SAW. Naritettongeng rokonna selleng’e barakkuammeng’i enkaki mancaji selleng tongeng-tongeng nariruntu’ asennang-sennangeng’e ri lino nenniya asalamakeng ri akhera. insyaAllah

Wabillahi taufiq wassa’adah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Leave a Comment